Treść Ogólnopolskiego Porozumienia.

§1 

Preambuła 

1. Choroba Alzheimera dotyka w Polsce około 250 tysięcy osób. W opiekę nad tymi 
osobami angażują się przede wszystkim rodziny chorych. Opiekunowie od 1991 
roku wspólnie z lekarzami i psychologami tworzą organizacje alzheimerowskie. 
Celem tych organizacji jest niesienie wszechstronnej pomocy chorym i ich 
opiekunom, tworzenie godnych warunków do życia i zmagania się z chorobą oraz 
prezentowaniem na zewnątrz problemów związanych z chorobą i opieką. Obecnie 
działa w Polsce kilkanaście niezależnych organizacji alzheimerowskich, które łączy 
wspólny cel. Nadszedł czas by połączyć nasze wysiłki i wspólnie opracować oraz 
realizować strategię współdziałania ruchu alzheimerowskiego w Polsce. Jesteśmy 
przekonani, że skuteczność naszych działań można zwiększyć zawierając 
Porozumienie o współpracy. Celem Porozumienia jest koordynacja działań 
zmierzających do podniesienia jakości życia chorych i ich rodzin, lepszego 
zrozumienia przez społeczeństwo problemów, jakie stwarza choroba Alzheimera 
oraz przyczynianie się do zmiany polityki społecznej Państwa. 
2. Strony oświadczają, że zawierają OGÓLNOPOLSKIE POROZUMIENIE 
ORGANIZACJI ALZHEIMEROWSKICH. 


§2 

Zakres Porozumienia 

Porozumienie niniejsze zostaje zawarte w celu: 

1. Stałej wymiany informacji i doświadczeń dotyczących działań realizowanych przez 
każdą z organizacji. 


2. Koordynacji działań popularyzatorskich związanych ze Światowym Dniem Choroby 
Alzheimera – 21 września. 
3. Wspólnego redagowania biuletynu oraz wydawania wspólnych materiałów 
propagandowych. 
4. Opracowania i wymiany programów kształcenia opiekunów zawodowych, 
rodzinnych i wolontariuszy. 
5. Tworzenie banku danych o chorych i ich opiekunach – za ich zgodą – domach 
opieki, pobytu dziennego oraz formach pomocy dostępnych w organizacji 
alzheimerowskiej. 
6. Działań na rzecz podnoszenia jakości usług medycznych i socjalnych. 
7. Działań na rzecz doskonalenia systemu prawa. 
8. Wspólnego wypracowywania postulatów i deklaracji kierowanych do Rządu 
i Parlamentu RP. 
9. Wpływania na politykę społeczną i zdrowotną w kierunku uwzględniania w niej 
potrzeb chorych na chorobę Alzheimera i ich rodzin. 
10. Współdziałanie w prowadzeniu badań nad sytuacja chorych i opiekunów. 
11. Opracowywanie wspólnej strategii informacyjnej, skierowanej do środków 
społecznej komunikacji. 


§3 

Uczestnicy Porozumienia. Prawa i obowiązki. 

1. Członkiem Porozumienia może być organizacja pozarządowa, której celem 
jest wspieranie osób z chorobą Alzheimera i innymi zaburzeniami 
otępiennymi oraz ich opiekunów w szczególności podejmowanie działań jak 
w §2. 
2. Organizacje Porozumienia zobowiązane są do aktywnego uczestnictwa w 
corocznych Zjazdach, którego gospodarzami są kolejne organizacje członkowskie. 
Trzykrotna z kolei, nieusprawiedliwiona nieobecność na Zjazdach będzie 
skutkowała wykluczeniem organizacji z Porozumienia. 


3. Organizacje zrzeszone w Porozumieniu zobowiązują się do ścisłej 
współpracy, wymiany informacji oraz dbania o dobre imię Porozumienia. 
4. Organizacje zrzeszone w Ogólnopolskim Porozumieniu mają prawo do 
zamieszczania w swoich materiałach logo Porozumienia oraz informacji: „Członek 
Ogólnopolskiego Porozumienia Organizacji Alzheimerowskich”. 


§4 

Czas trwania Porozumienia 

Porozumienie zostaje zawarte na czas nieokreślony. 

§5 

Przystąpienie do Porozumienia, wypowiedzenie Porozumienia, zmiany treści. 

1. Organizacja spełniająca warunki jak w §3 ust. 1 może przystąpić do Porozumienia 
po uprzednim złożeniu deklaracji członkowskiej. Uchwała o przyjęciu organizacji w 
poczet członków Porozumienia jest podejmowana na najbliższym Zjeździe 
organizacji członkowskich. 
2. Każdej stronie przysługuje prawo do wypowiedzenia Porozumienia. Powinno być 
ono dokonane w takiej formie, by mogło dotrzeć do pozostałych stron 
Porozumienia. 
3. Wypowiedzenie Porozumienia przez jedną lub więcej stron nie powoduje 
wygaśnięcia Porozumienia w stosunkach pomiędzy pozostałymi stronami. 
4. Wszelkie zmiany treści Porozumienia wymagają dla swej ważności formy pisemnej. 


§6 

Prawo obowiązujące, spory 

W sprawach nieuregulowanych w Porozumieniu obowiązują przepisy prawa polskiego.