Etiologia choroby Alzheimera

Przyczyny choroby Alzheimera wciąż nie są znane.

Ciągle nie ma też sposobów, by jej zapobiegać. Wiadomo natomiast, że najpoważniejszym czynnikiem potęgującym ryzyko rozwoju choroby jest wiek - najczęściej chorują osoby po 65. roku życia. Pewne, choć nie decydujące, znaczenie mają również uwarunkowania genetyczne (z badań wynika, ze tylko ok. 10% pacjentów odziedziczyło chorobę po przodkach). Z medycznego punktu widzenia, ustalono, iż choroba Alzheimera jest zanikiem mózgu, spowodowanym odkładaniem się w mózgu substancji białkowej (amyloidu). Ciągle jednak nie są znane czynniki, które powodują, że substancja ta zaczyna odkładać się w mózgu.

Profesor Richard J. Wurtman, specjalista od neuroendokrynologii, przedstawił sześć hipotez, dotyczących przyczyn choroby Alzheimera: uszkodzone geny, czynnik infekcyjny, toksyny środowiskowe (np. aluminium czyli glin), niedokrwienie mózgu i nieprawidłowy metabolizm energetyczny, nadmierne gromadzenie się białek oraz zaburzenia biochemiczne w obrębie neuroprzekaźników. Dr Wurtman sugeruje, że każda z tych hipotez może okazać się po części prawdziwa, ale dopiero jednoznaczne wyjaśnienie choroby Alzheimera na poziomie bardziej elementarnym pozwoliłoby je wszystkie połączyć. Ostatnie badania potwierdzają rolę czynnika genetycznego, wytyczając tym samym nowe kierunki poszukiwania skutecznego sposobu leczenia tej choroby.

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W OPOLSKIM STOWARZYSZENIU NA RZECZ NIEPEŁNOSPRAWNYCH W TYM RODZIN I OSÓB Z CHOROBĄ ALZHEIMERA

Na podstawie art. 13 ust 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (UE) 2016/679

Prezes Stowarzyszenia informuje, że:

1. Administratorem danych osobowych członków Stowarzyszenia oraz chorych i ich prawnych opiekunów jest OPOLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ NIEPEŁNOSPRAWNYCH W TYM RODZIN I OSÓB Z CHOROBĄ ALZHEIMERA, ul. Damrota 2, 47-303 Krapkowice zwane dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Państwa danych osobowych.

2. Kontakt w sprawie przetwarzania danych osobowych u Administratora dostępny jest pod adresem e-mail: alzheimer.krapkowice@interia.pl

3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji celów określonych w Statucie Stowarzyszenia i nie będą udostępniane odbiorcom nieupoważnionym.

4. Podstawą przetwarzania danych osobowych członków, w tym chorych i ich opiekunów jest Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

5. Podanie danych jest niezbędne do realizacji zadań Stowarzyszenia.

6. Wizerunek i dane osobowe członków oraz chorych i ich opiekunów (imię i nazwisko) mogą być umieszczane na stronie internetowej Stowarzyszenia: http://www.opolski-alzheimer.pl lub na facebooku w celu promocji działań Stowarzyszenia i osiągnięć jego członków. Dane osobowe przechowywane będą na stronie przez okres uczestnictwa członka w Stowarzyszeniu, archiwizowane przez 5 lat, a następnie trwale usuwane.

7. Wizerunek i dane osobowe członka stowarzyszenia wymienione w punkcie 6 przetwarzane są na podstawie dobrowolnej, pisemnej zgody, a w przypadku osób chorych – ubezwłasnowolnionych zgody prawnych opiekunów.

8. Dane osobowe członka stowarzyszenia oraz osób chorych–ubezwłasnowolnionych związane z jego stanem zdrowia przetwarzane są na zgodę członka lub prawnego opiekuna chorego.

9. Posiada Pani/Pan prawo do:

• żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

• wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,

• przenoszenia danych,

• wniesienia skargi do organu nadzorczego,

• cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli administrator nie ma podstawy prawnej do ich przetwarzania.

10. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

© 2023 OPOLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ NIEPEŁNOSPRAWNYCH W TYM RODZIN I OSÓB Z CHOROBĄ ALZHEIMERA | Wykonanie: Ludio